کارگاه های برگزار شده
فغفغ
تاریخ برگزاری ۹۱/۰۲/۱۹
تاریخ خاتمه طرح کار : ۹۱/۰۲/۳۱
ساعت شروع : ۱۲:۴۴:۰۰
ساعت پایان : ۱۴:۴۴:۰۰
مدرس :
مدت برگزاری به ساعت : ۰
امتیاز بازآموزی :

کارگاه آموزشی در حال انجام
کارگاه های آتی